EUROPEAN DIVERSITY AND INCLUSION NETWORK

BROADER VIEW - EUROPEAN PERSPECTIVES - GREATER IMPACT!

Integrujemy międzynarodowe środowisko ekspertów i praktyków różnorodności

Nasze projekty:

YOUR 3P TO INCLUSION

Zwiększamy świadomość na temat niepełnosprawności oraz edukujemy na temat praw osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Projekt obejmuje: szkolenia dla liderów oparte na modelu 3P (PEOPLE, PLACE, PROCESS), Task Force, konferencję oraz networking. W ramach projektu powstaną także karty do pracy nad zwiększaniem świadomości, a całość działań wesprze kampania edukacyjno-promocyjna.

Projekt jest finansowany przez Konsulat USA w Krakowie.

Mental Health Leader

W ramach projektu opracowujemy standard nowej roli „Mental Health Leader” odpowiedzialnej za koordynację, profesjonalizację i systematyczność działań firm i organizacji  w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego pracowników.

Więcej na temat projektu: https://mentalhealthleader.eu/

BEAT BURNOUT

Pomagamy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich narzędzi, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu kobiet pracujących zdalnie/hybrydowo i wspierać wellbeing. opracowujemy narzędzia wspomagające zarządzanie pracą zdalną kobiet w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu tej grupy zawodowej. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie: www.beatburnout.eu

SISTERHOOD PATHWAYS

Celem projektu jest zdiagnozowanie specyfiki zjawiska przemocy wobec kobiet w regionie Morza Bałtyckiego, jak również wspieranie kobiet będących ofiarami przemocy oraz kształcenie zainteresowanych osób pogłębieniem wiedzy na ten temat. Główną grupą docelową projektu są kobiety, będące ofiarami przemocy oraz organizacje wspierające te kobiety, operujące w tym obszarze.

DICA

Projekt ukierunkowany jest na podnoszenie świadomości na temat równości i dialogu międzykulturowego a jego bezpośrednim celem jest stworzenie nowego, cyfrowego podejścia do kreowania roli edukatorów społeczności – cyfrowych ambasadorów kultury (Digital Cultural Ambassadors).

Więcej o projekcie: https://worldcultures.eu/

DANCE AGAINST STRESS SITUATIONS

Opracowaliśmy metodologię radzenia sobie ze stresem i traumatycznymi doświadczeniami życiowymi dla młodzieży w wieku 16-29 lat. Poprzez taniec, ruch i inne formy sztuki młodzi ludzie będą mogą uczyć się codziennych praktyk stawiania czoła stresującym sytuacjom. Rezultatami projektu są: toolkit zawierający metodologię i narzędzia do wykorzystania zarówno dla młodzieży, jak i youthworkerów oraz aplikacja samopomocowa dedykowana młodzieży.

Więcej o projekcie: https://dass.infoproject.eu/pl/

VET Empowerment through innovative and inclusive Learning Approaches

Wspieramy kształcenie poprzez innowacyjne, inkluzywne metody nauczania przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Wypracowujemy konkretne narzędzia dla edukatorów i trenerów, które wspierają kompleksowe, włączające podejście do innowacji oraz wykorzystania technologii cyfrowych w ich pracy.  

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: https://vela-project.eu/

LOOK LIKE ME

Celem projektu LOOK LIKE ME jest opracowanie programu szkoleniowego i edukacyjnego, skierowanego do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic szkół średnich (14-18 lat), aby zapobiec potencjalnym problemom, które dyskryminacja ze względu na płeć może spowodować również w dorosłym życiu.

Więcej o projekcie:  https://www.looklikeme.eu/

GLOBAL EDUCATION FOR YOUTH WORKERS

Globalna Edukacja rozumiana jest jako formalne i nieformalne metody równościowej edukacji młodzieży. W projekcie poruszamy obszary praw człowieka, dialogu międzykulturowego, równości na tle płciowym, rasowym, mniejszości seksualnych, demokratycznych postaw, równości ekonomicznej i zdrowotnej, zagadnień ekologicznych. Powstaną: mapa europejskich organizacji zajmujących się nauczaniem równościowym oraz platforma e-learningowa dla youthworkerów zawierająca narzędzia i  scenariusze Globalnej Edukacji.

Więcej na temat projektu: https://ge4youth.eu/pl/

AGE ADAPT

W ramach projektu ADAPTATION TOOLS FOR AGEING WORKFORCE IN SMES stworzylismy materiały dydaktyczne dla dwóch głównych grup docelowych. Pierwszą tworzą, małe i średnie firmy (MŚP), które muszą przygotować się na zmiany pokoleniowe, drugą zaś, osoby pracujące  powyżej 55 r.ż., które mają potrzebę aktualizacji swoich kompetencji w zakresie samodzielnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych w życiu zawodowym. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie: https://ageadapt.cz/

Catlid (Cultural Ambassadors Target Loneliness through Intercultural Dialogue)

Pomagamy w oswajaniu samotności poprzez dialog międzykulturowy. Przygotowujemy kompetencyjnie osoby z innych kręgów kulturowych do roli Community Ambassador, przyczyniając się do zmniejszenia skali samotności, która została określona przez Unię Europejską jako jeden z kluczowych problemów społecznych.

Więcej o projekcie: catlid.eu

Intercultural Mediation

Tworzymy, wzmacniamy i promujemy rolę mediatora interkulturowego, by identyfikować oraz rozwiązywać problemy komunikacyjne, dostosowywać sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, wspierać codzienne funkcjonowanie osób pochodzących z innych krajów i kręgów kulturowych. Projekt skierowany jest do organizacji zatrudniających, współpracujących i wspierających obcokrajowców.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: interculturalmediation.eu

Men in Care

Wpływamy na poprawę warunków pracy, by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. Sprawdzamy, jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione, by mężczyźni bardziej aktywnie angażowali się w opiekę. Badamy zjawisko i znajdujemy nowe rozwiązania wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz europejskimi partnerami.

Więcej o projekcie: men-in-care.eu

IDISI (Integration of Diversity and Social Inclusion)

Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami szkoleniowymi i rozwijaniem kompetencji trenerskich w zakresie promowania różnorodności i integracji społecznej. Doskonalimy metody i narzędzia trenerskie rozszerzając terytorium zarządzania różnorodnością na sferę społeczną. W ten sposób łączymy nasze kluczowe wartości z nowymi technologiami i innowacyjnymi metodami szkoleniowymi.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: idisierasmus.eu

Hexagonal Leader

Opracowujemy model nowoczesnego lidera oraz moduły szkoleniowe rozwijające kompetencje menadżerskie, skupiając się szczególnie na inkluzywności i zarządzaniu różnorodnością.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: hexagonal-leader.eu

 

Stworzyliśmy Europejską Sieć na Rzecz Różnorodności i Włączenia, aby zwiększać wpływ i profesjonalizować nasze usługi. To międzynarodowa sieć współpracy, której działania skupiają się na dzieleniu się wiedzą oraz doświadczeniami w zakresie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz promowaniu D&I w środowisku biznesowym a pośrednio również społeczno- kulturowym. Do Sieci EDIN włączamy podmioty z całej Europy, reprezentujące różne sektory (biznes, nauka, NGO, administracja publiczna), o różnej wielkości (małe/średnie, ale również wielkie korporacje międzynarodowe). W ten sposób tworzymy międzynarodową przestrzeń współpracy europejskiej na rzecz D&I.

Nasze działania koncentrujemy na wymianie wiedzy i doświadczeń w obszarze D&I, promowaniu efektywnych rozwiązań związanych z zarządzaniem różnorodnością w biznesie, oraz szerzeniu idei Diversity&Inclusion: promowaniu korzyści, jakie niesie za sobą praca w różnorodnym środowisku oraz rozwiązań niwelujących bariery dla tworzenia otwartego środowiska pracy.

Naszym założeniem jest rozpoczęcie pracy narodowych centrów, w krajach biorących udział w projekcie. Organizacje partnerskie oraz podmioty zewnętrzne które zaproszone zostaną do współpracy z siecią, uzyskają wiedzę na temat tego, w jaki sposób przenieść idee Think Thanku skoncentrowanego na tematyce zarządzania różnorodnością (którego wzorem jest inicjatywa zorganizowana przez Diversity Hub), na grunt krajowy.

W ramach Sieci powstała również platforma wiedzy on-line zawierająca know-how na temat różnorodności i inkluzji. Znajdziecie na niej materiały i narzędzia: publikacje, case’y, gry, materiały video, inne materiały interaktywne itp. Docelowo planujemy rozbudowę platformy na wersje narodowe w językach partnerów.

Partnerzy Sieci:

  • Orange Hill, Polska
  • Center för Socialt Entreprenörskap Sverige, Szwecja
  • Verein Multikulturell, Austria
  • Dacorum Council for Voluntary Service Ltd, Wielka Brytania
  • DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Inserción, Hiszpania
  • Merseyside Expanding Horizons Ltd, Wielka Brytania
  • Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays-de-la-Loire, Francja

Jesteśmy dumni, bo podejmujemy na poziomie europejskim temat ważny z punktu widzenia zawodowego i społecznego, będący w czołówce wyzwań stojących przed Europą i przed internacjonalizującymi się organizacjami otwartymi na tematykę D&I.

DOŁĄCZ DO EUROPEAN D&I NETWORK, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PLATFORMA WIEDZY
STRONA WWW
Erasmus+

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59